Bowling pravila igre

Isto kao isvaki drugi sport i bowling ima svoja pravila igre i opreme, kojih se moraju pridržavati i igra?i Biznis lige. Muškarci po mogu?nosti jednoobrazne timske majice i duga?ke pantalone, a dame takodje jednoobrazne timske majice i pantalone ili bowling suknje a svi specijalne BOWLING PATIKE

Sva pravila  i ponašanje u igri su   preuzeta iz sportskog pravilnika Bowling Saveza Srbije odnosno Svetske Bowling Asocijacije

Najvažnija pravila koja uti?u na direktnu igru i kojih se moraju pridržavati  

Za vreme bacanja ne smemo pre?i liniju koja ozna?ava prestup (Foul)

Ako posle bacanja kugle, kegla (pin) ostane da leži u kanalu sa levi ili desne stane staze i nije sklonjen automatskom pin mašinom, mora se ru?no skloniti iz kanala, pre slede?eg bacanja kugle

Kegle (pins) koje su srušene od kugle koja se iz kanala sa leve ili desne strane staze ponovo vratila na stazu, ne broje se za rezultat

Ako se to desilo u prvom bacanju kugle, moraju se postaviti ponovo svih 10 kegli (pins) i izvodi se drugo bacanje kugle a prvo se obeležava kao greška F (Faul)

Kada se kegle (pins) koje su srušene od kugle odbiju od zida ili spuštene rampe i sruše preostale kegle (pins) ra?una se kao srušene kegle (pins)

Za prvo bacanje kugle, moraju svih 10 kegli (pins) da stoje ta?no na svom mestu .Ako je kugla ve? ba?ena i onda se konstatovalo da jedna ili više kegli (pins) ne stoje na svom mestu, onda je to bacanje navaže?e i isto se mora ponoviti

Svaki registrovani igra? Biznis lige u slu?aju namernog bacanja kugle u kanal bi?e diskvalifikovan a ra?una?e se kao da se nije takmi?io u tom kolu, gubi poen i ostaje mu hendikep iz predhodnog kola.